info@calmarekk.seVälkommen till Calmare Kattklubb - Kattklubben för alla raser

FAQ – Vanliga frågor

Hem / FAQ – Vanliga frågor
Vill du läsa våra stadgar?

Stadgar & regler

1.Benämning, tillhörighet och syfte

1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Calmare Kattklubb, vilket förkortas CK.

1.2 Klubben har sitt säte i Kalmar.

1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

1.4 Klubbens syften är att:

 • öka kattens status,
 • motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri,
 • kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och�� kattsporten,
 • informera och ge kunskap om katten till allmänheten. Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

2. Organisation

2.1 Klubbens instanser är

 • årsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • övriga valda funktionärer
 • Valberedning

3.Medlemskap

3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person misstänks motarbeta klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.
Huvudmedlemskap innebär:

 • Rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
 • Får klubbtidning

Familjemedlemskap innebär:

 • Rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Stödmedlemskap innebär:

 • Rätt att deltaga vid klubbmöten, men har inte rösträtt.
 • Får tidningen

3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före december månads utgång.

3.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning. önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen. Ev överklagan av beslutet kan ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

3.5 Avstängning/uteslutning från SVERAK-verksamhet kan ske om medlem bryter mot SVERAKs eller FIFes stadgar och regler eller på annat sätt motverkar eller skadar dess verksamhet. Anmälan sker till styrelsen som vidarebefordrar anmälan till SVERAKs besvärsnämnd för åtgärd och beslut. Ev överklagan av beslutet kan ske skriftligt till SVERAKs styrelse. Medlemmen är avstängd/utesluten enligt besvärsnämndens beslut tills dess annat beslut är taget.

3.6 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Ev överklagan av beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

3.7 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter

3.8 Hedersmedlem i klubben kan utses på förslag från styrelsen.

4. Årsmöte

4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

4.2 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ärenden för behandling.

4.3 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan utsatt årsmötesdatum.renden som finns med i kallelsen.

4.4 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
9. Revisorerna berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Motioner och övriga ärenden
16. övriga frågor
17. Mötets avslutande

4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt. Rösträtten kan utövas genom ombud. Ombudet måste ha en skriftlig och bevittnad fullmakt.

4.6Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.5).
Relativ omröstning sker vid personval, dvs den som får flest röster blir vald.
Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad. ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.

4.7 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

4.8 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5. Styrelse

5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFEs stadgar och regler.

5.2 Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter.
Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna
på ett år. årsmötet väljer ordförande,
kassör och sekreterare. Styrelsen konstituerar sig vid första
sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag.
Hälften av ledamöterna väljs ena året, hälften det andra året.

5.3 Styrelsens uppgift är att – Verkställa av årsmötet fattade beslut. -Verka för föreningens ändamål. – Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter. – Föra register över klubbens medlemmar. – Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet. – Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. – Utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.

� � 5.4����� Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten och ansvarig utgivare av klubbtidning.

� � 5.5����� Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte samt för protokoll vid dessa.

� � 5.6����� Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen.

� � 5.7����� Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Protokoll ska föras och justeras. Arvoden och ersättningar fastställs av årsmötet och fördelas av styrelsen.

6.���������� Revisorer

� 6.1����� Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

7.���������� Valberedning

� 7.1����� Valberedningen består av två valledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i klubben.

8.���������� Medlems rättigheter och skyldigheter

� 8.1����� Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.

� � 8.2����� Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som ordnas av klubben

� � 8.3����� Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittosjukdom inom sitt katteri. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

� � 8.4����� Medlem som upptäcker djurplågeri, vanvård eller brott mot klubbens stadgar eller regler bör anmäla detta till sin klubb.

9.���������� övrigt

� 9.1����� Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från 1 januari till 31 december.

� � 9.2����� Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.

� � 9.3����� För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

� � 9.4����� Om SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler förändras på sådant sätt att klubbens stadgar påverkas, konsekvensändras klubbens stadgar. I sådana fall informeras medlemmarna om ändringen och skälet till ändringen.

� � 9.4����� Klubben kan inte upplösas så länge som fem röstberättigade medlemmar vid möte som kallats i frågan är däremot. I kallelse till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.

Att bedriva kattuppfödning

Att bedriva kattuppfödning kräver en hel del pengar och en otrolig massa tid. Det är jätteroligt med kattungar i huset men tänk först på följande. En hona som ska föda behöver övervakas och en förlossning kan gå snett. Ta reda på var närmsta jouröppna djursjukhus finns. Om en förlossning går snett och honan måste förlösas med kejsarsnitt är det inte säkert honan låter ungarna dia i början. Nyfödda kattungar kräver matning varannan timme dygnet runt om inte honan tar sig an dom. Det kan vara bra att ha några semesterdagar att ta ut. En honkatt som förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel. Läs mer i Jordbruksverkets föreskrifter för hund och katt.

Är min katt lämplig för avel?

Det kanske finns defekter hos syskonen som kan dyka upp hos din katts ungar. Prata med din katts uppfödare helst redan när du köper katten. Ställ gärna ut katten på utställning eller be någon erfaren uppfödare av din ras titta på katten. Det finns en hel del små defekter som kan finnas hos din katt utan att det märks till exempel svansknick eller ett litet bettfel. Detta är inget katten mår dåligt av men katten bör inte användas i avel för då förs defekterna vidare och kan bli större och större för varje generation.

Vilka intyg krävs?

Innan katten får användas i avel krävs det ett par intyg från veterinär. Alla avelskatter måste ha ett veterinärintyg på att de inte har navelbråck. En hankatt måste också ha ett veterinärintyg på att testiklarna är normalt utvecklade. Detta intyg kan inte utfärdas förrän hankatten är sex månader. Katter som är helt vita måste ha ett intyg på att de är hörande. Katter som har onormalt antal tår eller gomspalt får inte användas i avel. Alla avelskatter måste vara id-märkta (mikrochip är att föredra).

Vad gäller första kullen?

En honkatt bör inte vara äldre än tre år vid första parningen (lite beroende på ras). Det bästa är att para andra gången katten löper om katten då har hunnit bli ungefär 11-12 månader gammal. Gjordes det en ägarändring när du köpte din katt? Endast den som står som ägare hos SVERAK kan registrera en kull kattungar.

Vad är en kontrollstamtavla?

Jo en del katter kan längre bak i stamtavlan ha en annan ras. Detta kallas kontrollavel. Meningen med kontrollavel är att tillföra rasen en bredare avelsbas. Inom raser som det inte finns så många katter av blir det till slut mycket inavel och då kan man använda en katt av annan ras som har liknande egenskaper. För att bedriva kontrollavel måste man söka tillstånd och presentera en lång avelsplan. Detta kräver mycket kunskap om genetik som vi inte ska gå in på här. Men i alla fall kontrollstamtavla var det vi skulle reda ut. Före kattens registreringsnummer står det ett par bokstäver. Oftast står det LO men ibland står det RX. RX innebär kontrollstamtavla. Om katten har en kontrollstamtavla måste katten bli godkänd för avel innan man kan ta en eventuell kull. Avelsgodkännande (förkortas AG) kan inte göras före det att katten fyllt tio månader. AG kan göras på en internationell utställning eller vid en hembedömning då av två domare som är behöriga att döma rasen.

Hur hittar man en lämplig hane?

En lämplig hane för just min honkatt kan vara svårt att hitta ibland. Många gånger tar hankattsägaren inte emot flera honor samtidigt eller precis efter varandra. En del hankattsägare kräver också vetrinärintyg på att katten inte har några smittsamma sjukdomar. Därför bör man i god tid ta kontakt med hankattsägaren och förvissa sig om att man kan komma med honan nästa gång hon löper. Ingen katt är helt perfekt. Om min honkatt till exempel har för rasen en dålig ögonfärg är det en fördel att para med en hane som har en bra ögonfärg. Återigen prata med kattens uppfödare eller andra uppfödare av rasen. Har du hittat en hane till din honkatt? Det är bra att innan parning kontrollera att hanen har de intyg som krävs. Fram för allt om hanen är registrerad i ett annat förbund än SVERAK. Andra förbund har andra regler och då är du som uppfödare skyldig att kontrollera hanen har de intyg som krävs för registrering av kattungarna hos SVERAK.

Registrering av kull
 • Alla avelskatter skall vara id-märkta oavsett ålder och id-intyg skall bifogas första gången efter det att katten har id-märkts.
 • Id-intyg= kopia på stamtavlans baksida där nummerlappen med id-numret är påklistrat.
 • Kvittokopia på summan inbetald till SVERAKs postgiro. Det går bra med internet kopior, kopior på betalningsorder eller kopia på postens gula kvitto.
 • Navelbråck på honkatten första gången hon används i avel.
 • Testikelintyg och navelbråcksintyg på hankatten första gången han används i avel. Testikelintyget skall ej utfärdas före hankatten är 6 månader.
 • Har katten tagit titel? Kopia på bedömningssedeln vid det tillfälle katten tog titel skall bifogas och varje gång katten tar en ny titel måste ny kopia bifogas.
 • Är du ägare till din katt? Kontrollera så att uppfödaren (om det inte är du själv) verkligen gjorde en ägarändring då du köpte katten. Om du inte står som ägare till katten hos SVERAK får du inte registrera kattungar efter din honkatt.
 • Kontrollera så kattungarnas namn, kön och färg är korrekt ifyllt. Skulle du råkat skriva fel får du begära en ny stamtavla.
 • Om katten har en kontrollstamtavla (RIEX stamtavla) måste ett avelsgodkännande utfärdas innan parning. Detta kan göras på utställning eller vid en hembedömning.
 • Vid försäljning skall kattungen åtföljas av stamtavla eller intyg om ”under registrering”
 • Alla blanketter till SVERAK ska vara i två original. Övriga papper räcker med ett original. Prefix innan stamnamn MÅSTE skrivas ut (S*, (N) IDP* med mera). Det tillhör stamnamnet och ska skrivas på alla blanketter. Är du osäker titta i din katts stamtavla. Det här gäller även föräldrardjuren. Undrar du över någonting är du välkommen att höra av dig till avelssekreteraren.

Alla papper skickas till

Ingrid Sylvander
Stallvägen 11
382 94 Nybro

Hur blir man en diplomerad uppfödare, och vad innebär det?

Från den 1 november 2008 finns en möjlighet för uppfödare att bli diplomerade. Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.
Nedanstående uppfödare är de uppfödare i CK som har genomfört diplomeringstestet. Följ länken för att läsa mer om diplomeringen på Sveraks hemsida.

Alla Uppfödare som är anslutna till SVERAK genom CK har givetvis ansvar att följa Klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar. FIFes och SVERAKs regler är rättesnöret för hela förbundet; styrelse, funktionärer, klubbar och enskilda medlemmar. Det är fritt upp till varje uppfödare att välja att Diplomera sig – men vi hoppas i CK att det flesta ändå tar chansen.
Är du som uppfödare i CK intresserad av att vi i klubben drar ingång en cirkel eller har frågor om Diplomeringen tveka inte att kontakta någon i styrelsen.